Skip to main content

Pekeliling dan Surat Pekeliling 2006

PEKELILING BENDAHARI
PERATURAN MENGENAI KADAR-KADAR DAN SYARAT-SYARAT BAYARAN SAGUHATI KEPADA PENSYARAH/PENCERAMAH DAN FASILITATOR SAMBILAN
1/2006
MENERIMA PAKAI PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2006 - PINDAAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2003 DAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2003 MENGENAl ELAUN PERJALANAN KENDERAAN
2/2006
POLISI PEROLEHAN CCTV BAGI TUJUAN KESELAMATAN HARTABENDA DI PUSAT TANGGUNGJAWAB (dibatalkan)
3/2006
POLISI PENGGUNAAN KAD 'TOUCH & GO' OLEH PUSAT TANGGUNGJAWAB
4/2006
POLISI PEROLEHAN LCD PROJEKTOR BAGI TUJUAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN, PENYELIDIKAN DAN PENTADBIRAN DI PUSAT TANGGUNGJAWAB
5/2006
PENETAPAN KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA STAF KUiTTHO KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI ATAU KURSUS DALAM DAN LUAR NEGARA
6/2006
MENERIMAPAKAI PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.7/2005 - PEMBEKALAN ALAT PROPRIETARY ELEKTRONIK DAN ALAT GANTI YANG BERKAITAN BAGI TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2008 (dibatalkan)
7/2006
PERATURAN PEMBELIAN BAJU / KEMEJA "T" / BAJU BATIK / "TRACK SUIT" / "VEST" UNTUK PROGRAM PELAJAR DAN STAF KUiTTHO
8/2006

 

SURAT PEKELILING BENDAHARI
TUNTUTAN ELAUN TAMBANG GANTIAN URUSAN BENGKEL/ MESYUARAT ANJURAN UNIVERSITI/PUSAT TANGGUNGJAWAB DALAM NEGERI (dibatalkan)
1/2006
ATURCARA BAGI BEKALAN DAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI (TAMBAHAN DAN PINDAAN KEPADA PEKELILING BENDAHARI BIL 11/2001 ) (dibatalkan)
2/2006
PEROLEHAN BEKALAN BUKU
3/2006
FORMAT KERTAS KERJA PENGANJURAN PROGRAM/AKTIVITI ANJURAN PTJ/UNIVERSITI UNTUK KELULUSAN TIMBALAN REKTOR (AKADEMIK & PENGANTARABANGSAAN) ATAU TIMBALAN REKTOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI) (dibatalkan oleh Pekeliling Bendahari Bil. 2/2011)
4/2006
PENETAPAN SEMULA KADAR ELAUN MAKAN DAN PENGINAPAN BAGI PROGRAM-PROGRAM PELAJAR KUiTTHO (dibatalkan oleh Pekeliling Bendahari Bil. 14/2008)
5/2006
PANDUAN MENGEMUKAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN DAN PENYATA PANJAR WANG RUNCIT BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2006
6/2006
PENYEDIAAN CADANGAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS UNTUK DUA TAHUN (TAHUN 2008 DAN 2009)
7/2006
MENERIMA PAKAI PINDAAN KADAR TUNTUTAN ELAUN MAKAN DAN PENDAHULUAN DIRI SEWA HOTEL SEMASA BERTUGAS RASMI DI LUAR NEGERI DI BAWAH PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 3/2003 - SURAT KEMENTERIAN KEWANGAN KK/BP(S)10/693/222/815(SK.1/2006)(4) BERTARIKH 14 JUN 2006
8/2006