Skip to main content

Bendahari

 

 

Tn Hj Abu Bakar Bin Hussain
Bendahari
15/2/2000 -31/7/2012

En Misro bin Jerut
Bendahari
3/12/2012- 15/4/2015

Pn Azizah binti Nasri
Menjalankan tugas Bendahari
16/4/2015-4/3/2017
Bendahari
5/3/2017-31/10/2019

En Norzaimi bin Hamisan
Menjalankan tugas Bendahari
1/11/2019-29/2/2020
Bendahari
1/3/2020-28/2/2023