Skip to main content

Seksyen Pentadbiran Dan Kualiti

Bahagaian Pentadbiran & Hasil
Seksyen Pentadbiran Dan Kualiti

1.Fungsi

PENTADBIRAN

1.  Menyelaras tadbir urus Pejabat Bendahari.
2.  Pengurusan Surat Menyurat, Fail dan Rekod.
3.  Mengawasi kebajikan dan disiplin staf.
4.  Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua   aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah khususnya   rasuah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi .
5.  Membuat pelaporan kepada unit Integriti bagi  ketidakpatuhan undang-undang dan peraturan .
6.  Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan   peraturan yang sedang berkuatkuasa 

KEWANGAN

1.  Mengawal dan merancang serta memantau prestasi   perbelanjaan PTJ bagi memastikan aktiviti kewangan   diuruskan dengan teratur dan efisyen. 
2.  Merancang dan menyelaras perolehan PTj.

KURSUS / LATIHAN

1.  Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau takwim   kursus / latihan berbentuk kewangan kepada 
     i.     Pengurus Bahagian / Ketua PTJ
     ii.    Staf Pejabat Bendahari
     iii.   Staf kewangan PTJ

2.  Merancang dan menyelaras kursus / latihan berbentuk   peningkatan kemahiran diri  kepada staf Pejabat Bendahari

KUALITI

1.  Merancang, menyelaras, melaksana dan memantau sistem   pengurusan kualiti selaras dengan keperluan standard,  dokumen kualiti serta peraturan yang sedang berkuatkuasa.

     i.    ISO 
     ii.   JD (Job Description)
     iii.  SKT Pejabat Bendahari
     iv.  SKTU

2. Menjadi sekretariat Pejabat Bendahari kepada program-   program kualiti yang telah dirancangkan sepanjang tahun.

RISIKO

1.  Membentuk polisi pengurusan risiko.
2.  Mengkaji semula serta mengesyorkan strategi pengurusan  risiko, dasar & toleransi risiko dan menilai kecukupan dasar   pengurusan risiko bagi mengenalpasti, mengukur,  memantau dan mengawal risiko pada tahap yang  munasabah. 
3.  Mewujudkan struktur dan pelan pengurusan risiko yang  komprehensif serta memantau aktiviti berkaitan   pengurusan risiko.
4.  Menyediakan Laporan Profil Risiko dan tindakan mitigasi.
5. Menjadi sekretariat Pejabat Bendahari dalam Risk  Management. 

WEB
1. Selenggara Web Pejabat Bendahari


2.Direktori staf 

KETUA BAHAGIAN PENTADBIRAN & HASIL

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Norza Iskandar Helmi Bin Abdullah

Timbalan Bendahari

07 - 4537075

-
B5-002-02

Seksyen Pentadbiran & Kualiti

Nama

Jawatan

No Telefon
/ No HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
/ No Bilik

Aminatul Ahmam binti Mohamad

Penolong Pegawai Tadbir Kanan (TBK)

07-4537091

aminatul
B5-001-01S

Haslinda binti Shukor

Pembantu Tadbir (P/O)

07-4537092

haslinda
-

Mohd Khairul Bin Jalid

Pembantu Operasi

07-4537092

khairulj
-


3.Aplikasi
eKursus
ePrestasi
Klinik panel UTHM
TCIS
Direktori Staf UTHM
Pusat Sumber Pentadbiran
Tempahan Bilik Mesyuarat Pejabat Bendahari

4.Cadangan & Maklumbalas Pelanggan 
5.Peraturan
6. Borang