KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

 KUiTTHO.(PB)10.12/03.Jld.2(47)                                                                        26hb Mei 2001

 

 

PEKELILING BENDAHARI BIL.4/2001

 

 

Semua Dekan/Ketua Jabatan/Pengarah

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

 

 

PINDAAN HAD NILAI PEROLEHAN (Para 2.1.5 Pekeliling Bendahari UTM Bil. 2/2000)

 

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan telah menaikkan had nilai perolehan sebutharga/tender berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/2001.  Pihak Universiti telah bersetuju untuk menerimapakai peraturan tersebut mengikut kaedah perolehan seperti berikut:-

 

A.  SEBUTHARGA

 

      Perolehan Bekalan/Perkhidmatan

 

                                  

 

Nilai

 

Kaedah Perolehan

 

 

1.  Tidak lebih RM10,000

 

Pembelian terus dari pembekal sama ada berdaftar atau tidak tetapi harga berpatutan

 

 

2.  RM10,000 hingga RM50,000

 

Sebutharga daripada sekurang-kurangnya 3 syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan bertaraf Bumiputera

 

 

3. RM50,001 hingga RM100,000

 

 

Sebutharga daripada sekurang-kurangnya 5 syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan bertaraf Bumiputera

 

 

4. RM100,001 hingga RM200,000

 

Sebutharga daripada sekurang-kurangnya 5 syarikat yang berdaftar dengan Kementerian                                                 Kewangan. Format Sebutharga hendaklah mengikut tender dan sebelum sebutharga dikeluarkan perlu mendapat kelulusan Bendahari.

 

                         

 

 

Perolehan Kerja-kerja Kecil/Pembaikan

 

 

Nilai

 

Kaedah Perolehan

 

 

1. Tidak lebih RM20,000

 

Lantikan terus di kalangan kontraktor Kelas F yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor

 

 

2.  RM20,000 hingga RM100,000

 

 

Jadual Kerja Harga Kejuruteraan Awam

 

Pemilihan dibuat secara pusingan/undian/sebutharga di kalangan kontraktor Kelas F di daerah terdekat dan berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor.

 

 

3. RM20,000 hingga RM200,000

 

Tiada dalam Jadual Kerja Harga Kejuruteraan Awam

 

 

Dipanggil sebutharga di kalangan kontraktor di daerah terdekat, berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor

 

 

4. RM50,000 hingga RM200,000

 

Kerja-kerja bukan requisition hendaklah dipelawa secara sebutharga

 

 

B.  PEROLEHAN TENDER

 

Tender hendaklah dipelawa bagi semua perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja yang dianggarkan melebihi RM200,000.00 setahun.

 

Jabatan adalah dilarang memecahkecilkan perolehan bagi mengelakkan perolehan secara tender.  Tindakan surcaj boleh diambil ke atas Pegawai yang bertanggungjawab sekiranya didapati perolehan telah dipecahkecilkan semata-mata untuk mengelakkan pelawaan tender.

 

Semua permohonan pembelian terus hendaklah dibuat melalui kepada Pejabat Bendahari. Jabatan tidak dibenarkan membuat permohonan  terus kepada Kementerian Kewangan.

 

Jabatan adalah diingatkan bahawa penentuan spesifikasi tidak boleh menjurus kepada sesuatu jenama atau buatan (model). Sekiranya ini tidak dapat dielakkan, ungkapan atau persamaan hendaklah digunakan. Juga panggilan sebutharga kepada syarikat-syarikat hendaklah dibuat secara “rotational” dan tidak ditumpu kepada beberapa syarikat yang sama sahaja.

 

 

C.  KUATKUASA DAN PEMBATALAN

 

Dengan keluarnya pekeliling ini maka had nilai perolehan seperti di para 2.1.5 di dalam Pekeliling Bendahari UTM Bil. 2/2000 dibatalkan.

 

Peraturan ini berkuatkuasa mulai tarikh pekeliling ini dikeluarkan.

 

Sukacita sekiranya Dekan/Ketua Jabatan/Pengarah dapat menyampaikan maklumat ini kepada semua kakitangan yang berkaitan.

 

Terima kasih.

 

Yang benar

 

 

 

 

HJ. ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Bendahari

b/p Rektor

 

s.k

-

Rektor

 

-

Timbalan Rektor (HEP & P)

 

-

Timbalan Rektor (Akademik)