PEJABAT BENDAHARI

KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

 

KUiTTHO.(PB)10.12/03.Jld.2(54)                                                      Tarikh: 17 Oktober 2001

 

PEKELILING BENDAHARI BIL. 10/2001

 

 

Semua Ketua Pusat Tanggungjawab

Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

 

Saudara,

 

PINDAH PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS UNIVERSITI

 

Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan pindah peruntukan perbelanjaan mengurus universiti yang perlu dipatuhi oleh semua Pusat Tanggungjawab.

 

Lembaga Pengarah Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn telah  menerima pemakaian Pekeliling ini seperti berikut:-

 

0.0              Tujuan

 

Pekeliling ini bertujuan untuk menetapkan peraturan mengenai pindah peruntukan Perbelanjaan Mengurus Pusat Tanggungjawab (PTJ).

 

1.0              Definasi

 

1.1              Objek Am

 

Suatu Kumpulan Objek Sebagai perbelanjaan atau hasil

 

Contoh

10000  -           Emolumen

30000  -           Aset

 

1.2              Objek Sebagai

 

Suatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan di bawah suatu Objek Am

 

Contoh

21000  -           Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup

24000  -           Sewaan

32000  -           Bangunan dan Pembaikan Bangunan

 

1.3              Pindah Peruntukan

 

Menambah peruntukan kepada Objek Am atau Objek Sebagai yang tidak cukup untuk menanggung perbelanjaan aktiviti dengan mengurangkan peruntukan Objek Am atau Objek Sebagai yang lain.

 

1.4              Ketua Pusat Tanggungjawab

 

Pegawai yang menerajui sesuatu Pusat Tanggungjawab dan diberi kuasa untuk menguruskan peruntukan contoh Pendaftar, Bendahari, Pengarah Kerja, Dekan dan Pengarah.

2.0              Latarbelakang

 

2.1              Setiap awal tahun setiap PTJ diberi peruntukan secara ‘lump sum’.  Pihak pengurusan PTJ diberi kuasa untuk mengagihkan peruntukan yang diberi berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

 

2.2              Walau bagaimanapun ada ketikanya PTJ perlu melakukan pindah peruntukan untuk mengatasi ketidakcukupan peruntukan.

 

3.0              Kuasa Untuk Membuat Pindah Peruntukan

 

3.1              Selaras dengan para 3.2 kuasa membuat pindah peruntukan adalah seperti berikut :

 

3.1.1        Pindah Peruntukan di antara Objek Sebagai di dalam Objek Am yang sama dalam PTJ yang sama. 

Ketua PTJ adalah diberi kuasa untuk membuat pindah peruntukan di bawah kategori ini dan hanya dibenar membuat pindah peruntukan sebanyak 2 (dua) kali sahaja dalam setahun. PTJ hendaklah memaklumkan ke Pejabat Bendahari dengan menggunakan Borang BEND/UBP/016A untuk urusan kemaskini. PTJ tidak dibenar membuat pelarasan peruntukan sebelum mendapat perakuan daripada Pejabat Bendahari.

 

 

Contoh

Pindah peruntukan Vot 21000 ke Vot 24000

 

 

3.1.2        Pindah Peruntukan Di antara Objek Am di dalam PTJ yang sama yang nilai keseluruhannya tidak lebih daripada RM20,000.00. 

Bendahari adalah diberi kuasa untuk membuat pindah peruntukan di bawah kategori ini dan PTJ dibenarkan membuat pindah peruntukan sebanyak 2 (dua) kali sahaja dalam setahun.

 

Contoh

Pindah peruntukan Vot 20000 ke Vot 30000 PTJ yang sama

 

3.1.3        Pindah Peruntukan di Antara Objek Am di dalam PTJ yang sama nilai keseluruhannya melebihi RM20,000.00

Rektor diberi kuasa untuk membuat pindah peruntukan di bawah kategori ini.

 

3.1.4        Pindah Peruntukan Di Antara Objek Am atau Objek Sebagai Di Antara PTJ yang berlainan.

Rektor diberi kuasa untuk membuat pindah peruntukan di bawah kategori ini.

 

3.1.5        Dasar Baru Atau ‘One-Off’

Universiti tidak dibenarkan membuat pindah peruntukan yang melibatkan Dasar Baru atau One-Off kecuali setelah mendapat kelulusan bertulis daripada Perbendaharaan.

 

3.1.6        Emolumen

PTJ tidak dibenarkan membuat pindah peruntukan di bawah kategori ini.

 

3.2              Untuk para 4.1.2 sehingga 4.1.4 PTJ diminta menggunakan Borang BEND/UBP/016B untuk membuat permohonan dan menghantarnya ke Pejabat Bendahari untuk tindakan selanjutnya. PTJ tidak dibenarkan membuat pelarasan peruntukan sehingga mendapat kelulusan.

4.0              Tanggungjawab Ketua Pusat Tanggungjawab

 

4.1              Ketua PTJ adalah dinasihatkan supaya berhati-hati dalam membuat sebarang pindah peruntukan agar tidak berlaku kekerapan pindah peruntukan yang mencerminkan kurang perancangan di pihak PTJ. Misalnya pindah peruntukan dari satu butiran kepada butiran yang telah dikurangkan peruntukannya melalui pindahan yang telah dibuat terlebih dahulu atau sebaliknya hendaklah dielakkan.

 

4.2              Semasa membuat/memohon pindah peruntukan Ketua PTJ perlu menyemak kedudukan kewangan PTJ terlebih dahulu  untuk mempastikan baki yang ada cukup utnuk menampung perbelanjaan untuk tahun kewangan tersebut.

 

4.3              Ketua PTJ perlu mempastikan Buku Vot masing-masing sentiasa diawasi dan dikemaskini.

 

5.0              Pembatalan

 

5.1              Pekeliling Bendahari(UTM) Bil.1/2000 mengenai pindah peruntukan perbelanjaan mengurus universiti adalah dengan ini dibatalkan.

 

6.0              Tarikh Kuatkuasa Pekeliling

 

6.1              Pekeliling ini berkuatkuasa serta merta dan hendaklah dibaca dengan lain-lain pekeliling yang berkaitan dengan Pengawalan Perbelanjaan.

6.2              Semua peraturan mengenai pindah peruntukan hendaklah dipatuhi dan pelanggaran peraturan akan dibawa ke Jawatankuasa tatatertib Universiti untuk tindakan surcharge.

 

 

Sekian, terima kasih.

 

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

 

Yang Benar.

 

 

 

ABU BAKAR BIN HUSSAIN

Pemangku Bendahari

Samb. 6007

 

s.k.       1.         Yang Berbahagia Rektor, KUiTTHO

2.                  Timbalan Rektor (HEP)

3.                  Timbalan Rektor (Akademik)

4.                  Pendaftar

5.                  Audit Dalam

 

 

BEND/UBP/016A

 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

PINDAH PERUNTUKAN

                                                                ANGGARAN BELANJA MENGURUS TAHUN          

 

 

 


PUSAT TANGGUNGJAWAB :

 

 

BIL

 

PROJEK YANG DIJALANKAN

 

OBJEK

SEBAGAI

 

JUMLAH DIKURANGKAN

 

 

JUMLAH DITAMBAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

 

 

 

 

Butir-butir Peruntukan

Dikurangkan

 

Ditambah

 

(a)

Peruntukan Asal

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(b)

Tambahan Peruntukan

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(c)

Pindah Peruntukan yang lepas (jika ada)

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(d)

Jumlah Peruntukan Sekarang (A +  B +  C  )

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(e)

Jumlah Perbelanjaan

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(f)

Tanggungan yang belum diselesaikan

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(g)

Baki peruntukan sekarang (D – E – F )

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(h)

Jumlah yang dipindah

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(i)

Jumlah peruntukan setelah dipindah

RM ………………..

 

RM ………………..

 

(j)

Baki peruntukan setelah dipindah

RM ………………..

 

RM ………………..

 

 

 

Pindahan Diluluskan/Tidak Diluluskan                                                                        Perakuan Pejabat Bendahari

 

*

 
 

 


……………………………………………………………                                                                     …………………………………………………

(Ketua Pusat Tanggungjawab)                                                                                    Bendahari / Pegawai Kewangan

Cop:                                                                                                                 Cop:

*      Tandatangan Pegawai yang diberi kuasa

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*  Tandatangan & Cop Pegawai Yang Diberi Kuasa Pindah Peruntukan

 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

BEND/UBP/016B

 
PERMOHONAN UNTUK PINDAH PERUNTUKAN

                                                          PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 

 

 


PUSAT TANGGUNGJAWAB:

 

 

BIL

 

OBJEK AM/OBJEK SEBAGAI

 

JUMLAH DIKURANGKAN

 

JUMLAH DITAMBAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

 

 

 

Butir-butir  Peruntukan                                                                            Dikurangkan                               Ditambah

(a)            Peruntukan asal                                                                      RM ………………                          RM…………………

(b)            Tambahan Peruntukan                                                            RM ………………                          RM…………………       

(c)            Pindah Peruntukan yang lepas (jika ada)                               RM ………………                          RM…………………

(d)            Jumlah Peruntukan sekarang (A + B + C)                               RM ………………                          RM…………………

(e)            Jumlah Perbelanjaan                                                              RM ………………                          RM…………………

(f)                   Tanggungan yang belum diselesaikan                                    RM ………………                          RM ………………

(g)                  Baki Peruntukan Sekarang ( D – E – F )                                   RM ………………                          RM…………………

(h)                  Jumlah yang dipindah/ditambah sekarang                            RM ………………                          RM…………………

(i)             Jumlah Peruntukan setelah dipindah                                      RM ………………                          RM…………………

(j)             Baki Peruntukan setelah dipindah                                          RM  ..…………….                         RM…………………

 

 

Tarikh:  ………………………                                                                           Tandatangan Ketua Pusat Tanggungjawab

 

 

                                                                                                                ………………………………………………………………….

                                                                                                                Cop:

 

 

ALASAN MENYOKONG PERBELANJAAN TAMBAHAN DIBERI DI MUKA SEBELAH

________________________________________________________________________________________________

               

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI

 

 

No. Rujukan Permohonan………………………………………                                               PINDAHAN DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN

 

 

*

 
 


                                                                                                                ………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

1.                   Sebab-sebab pindah peruntukan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                   Nyatakan implikasi sekiranya tidak diluluskan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.                    Sekiranya ruang tidak mencukupi sila gunakan lampiran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Tandatangan & Cop Pegawai Yang Diberi Kuasa Pindah Peruntuka

 
KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN

 

BEND/UBP/016C

 
PERMOHONAN UNTUK PINDAH PERUNTUKAN ANTARA PUSAT TANGGUNGJAWAB

                                                          PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN 

 

 


PUSAT TANGGUNGJAWAB:

 

 

BIL

 

BUTIRAN PTJ

 

OBJEK AM/

OBJEK SEBAGAI

 

JUMLAH DIKURANGKAN

 

JUMLAH

 DITAMBAH

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH

 

 

 

 

 


Butir-butir  Peruntukan                                                                            DIKURANGKAN           

(a)            Peruntukan asal                                                                      RM ………………                         

(b)            Tambahan Peruntukan                                                            RM ………………                                         

(c)            Pindah Peruntukan yang lepas (jika ada)                               RM ………………                         

(d)            Jumlah Peruntukan sekarang (A + B + C)                               RM ………………                         

(e)            Jumlah Perbelanjaan                                                              RM ………………                         

(i)                    Tanggungan yang belum diselesaikan                                    RM ………………                         

(j)                   Baki Peruntukan Sekarang ( D – E – F )                                   RM ………………                         

(k)                  Jumlah yang dipindah/ditambah sekarang                            RM ………………                         

(i)             Jumlah Peruntukan setelah dipindah                                      RM ………………                         

(j)             Baki Peruntukan setelah dipindah                                          RM  ..…………….                        

 

 

Tarikh:  ………………………                                                                           Tandatangan Ketua Pusat Tanggungjawab

 

 

                                                                                                                ………………………………………………………………….

                                                                                                                Cop:

 

 

ALASAN MENYOKONG PINDAHAN PERUNTUKAN ANTARA PUSAT TANGGUNGJAWAB DIBERI DI MUKA SEBELAH

________________________________________________________________________________________________

               

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT BENDAHARI

 

 

No. Rujukan Permohonan………………………………………                                               PINDAHAN DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN

 

*

 
 


                                                                                                                ………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

4.                   Sebab-sebab pindah peruntukan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                   Nyatakan implikasi sekiranya tidak diluluskan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.                   Sekiranya ruang tidak mencukupi sila gunakan lampiran